Svenska YLE omorganiserar

Innehållsproduktionen inom Svenska YLE kommer att koncentreras till tre programgenrer, YLE Nyheter, YLE Fakta och YLE Fiktion.

Med omorganiseringen skapas en tydligare ledningsfunktion inom Svenska YLE. Svenska YLEs möjligheter att öka närvaron i Svenskfinland förbättras och samarbetet mellan de nuvarande genrerna blir effektivare och mera ändamålsenligt. Likaså är målsättningen att minska de organisatoriska hinder som finns mellan riks- och regional verksamhet.

Det sparkrav som alla inom YLE har ålagts kvarstår. Svenska YLEs ledning kommer nästa vecka att presentera budgetramarna och de större programmässiga förändringar som är att vänta för nästa år.

Planen är att de nya cheferna för programgenrerna YLE Nyheter, YLE Fakta och YLE Fiktion utses så fort som möjligt. De kommer sedan tillsammans med Svenska YLEs ledning att utforma den nya organisationen.

De nuvarande kanalorganisationerna berörs inte av förändringen. Organisationsförändringen träder i kraft vid årsskiftet.

Kilde: YLE Kommunikation