Husk før du søker…

 • En godkjenning av prosjektet fra din bestiller
 • Hva er navnet på prosjektet?  
 • Gi en kort beskrivelse av prosjektet – maksimalt 200 ord.
 • Hvor stort er budsjettet du har fra eget bolag til prosjektet? 
 • Hvor mye bidrar samprodusentene med, og hvilke er det? (Det ser du øverst til høyre i prosjektet ditt) Evt. spør Nordvisions-sekretariatet). 
 • Og sist men ikke minst: Hvor mye penger har du tenkt å søke?  

Before you apply…

 • An approval from your commissioning editor
 • What’s the name of your project? 
 • Provide a brief description of your project – no more than 200 words. 
 • What’s the budget in your own company for the project? 
 • Who are the co-producers, and how much will each of them contribute with? Ask the secretariat if you feel unsure. 
 • And last but not least: How much money will you be applying for? 

Guide: Så söker du stöd / How to apply

Development support / Utvecklingsstöd

This is for projects in their early stages, before commissioning.

Relevance to the commissioning editors’ has to be stated in the application, along with Nordvision partners participating with a “substantial amount” (at least 1 000 euro; 200 euro from RÛV and Svenska Yle).

The maximum amount of development support is 20 000 euro

Production support / Produktionsstöd

Most common type of application.

You can apply for max 50 % of the amount as your broadcaster’s total contribution to the project would be, together with one or more Nordvision partner(s) that in total contributes to at least 10% of the applied amount.

Real co-production / Reell samproduktion

If two or more partners participate on equal terms, with substantial financial or in kind contributions, all partners can apply as main producers, meaning that they can apply the same amount as their own contribution would be, together with the support from the fund.

Please be in contact with Nordvision for this solution.

Co-production partner support / Samproducentstöd

If the co-producer’s contribution is at least 500 000 kr (50.000 EUR) the co-producer can also be supported by the Nordvision Fund – remember to apply in main producers currency. The least common form of application used.

Please be in contact with Nordvision for this solution.

Om Nordvisionsfondet

Fondet får sine inntekter fra kabeldistribusjon av NV-bolagenes programmer i de nordiske land. Fondets midler er øremerket nordiske samproduksjoner og samarbeidsprosjekter, og har som målsetting å styrke det nordiske kultursamarbeid og å stimulere bruken av nordiske opphavsmenn og utøvende kunstnere.

NV-fondets inntekter er fordelt i nasjonale kvoter, og alle søknader rettes derfor til produsentens eget bolag – se listen over NV-fondens nationale kontaktpersoner her.

Spørsmål vedrørende bolagenes rutiner og prioriteringer rettes til bolagenes fondskontakter. NV-sekretariatet veileder søkere om søknadsrutiner og om innhold i søknader om utviklingsstøtte.

Vil du ha mer hjelp?

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05 / oyes@dr.dk

Nordvisionsfondets styre

Nordvisionsfondet ledes av et styre som behandler alle søknader, og som er ansvarlig overfor de fem bolagenes generaldirektører. Styret består av fem medlemmer, og velger selv sin saksordfører.

 • SVT: Karin Tideström (Christian Wistrand saksbehandlare)
 • NRK: Arne Helsingen (André Haglund, saksbehandler)
 • DR: Mette Skou Lauridsen (Nikolaj Vitting saksbehandler)
 • RUV: Birgir Sigfusson
 • Yle: Johanna Törn-Mangs, ordf. (og Ville Vilen)

Nordvisionssekretariet er sekretariat for fondet.

Hvordan søke penger fra Nordvisionsfondet?

1. Hvem kan søke?
Produsenter i alle Nordvisionsbolagene kan søke om støtte til prosjekter (på tv, radio eller digitale). Det er kun Nordvisionsbolag som kan søke om støtte, men gjerne i samarbeid med en ekstern produsent.
2. Hvordan søker jeg?
Du søker penger bak login på nordvision.org. Hvis du allerede har registrert prosjektet og har en eller flere samprodusenter så du fyller du ut skjemaet som kommer til syne på høyre side av siden når du klikker på knappen “Apply”. Hvis du ikke har registrert prosjektet så starter du med å gjøre det.

Fondet har deadline to ganger i året – i mai og november. Hvis du ønsker at søknaden hastebehandles mellom deadlines, bes du kontakte oyes@dr.dk.

Søknaden skal oppfylle de aktuelle krav om prosjekters innhold og finansiering, og ha støtte i eget bolag, som betyr at du må ha en godkjenning fra en programsjef eller bestiller.

Hvis det er et utviklingsprosjekt så skal det også være en bestiller (eller tilsvarende) sitt ønske at dette utvikles, mens hvis det er en samproduksjon så må det være et prosjekt som har blitt bestilt.

Les mer i vår guide på norsk
3. Hvor mye penger kan jeg søke om?
Det kommer an på hva slags støtte du søker:
– Hvis du søker utviklingsstøtte (research & development) så kan du søke om inntil 20.000 Euro.

– Hvis du søker om produksjonsstøtte så kan du som hovedprodusent søke om støtte fra fondet tilsvarende maksimalt 50 % av din egenandel.

Alle former for støtte krever i utgangspunktet at minst et annet Nordvisionsbolag er med som samprodusent. For produksjonsstøtte skal samprodusentbidraget være minimum 10 % av søknadssummen (2 % for RUV og Svenska Yle, 1 % for KNR og KVF). Denne egenandelen kan vanligvis ikke finansieres gjennom fonden.
4. Hvordan finner jeg samprodusenter? 
Den vanligste måten å finne samprodusenter fra andre Nordvisionsbolag er ved å sørge for at ditt prosjekt blir pitchet i de relevante programgruppemøter. Her får du en umiddelbar tilbakemelding på prosjektet fra de relevante bestillere. 

For mer informasjon om programgruppemøter og deltakelse, se møtekalender eller kontakt sekretariatet.
5. Når får jeg svar? 
Søknadene behandles på fondsstyremøtet cirka 4 uker etter søknadsfristen og deretter får søkerne direkte beskjed om utfallet.
Søkere som har fått utviklingsstøtte vil få beskjed av Nordvisionssekretariatet sammen med informasjon om kontrakt og utbetalinger av støtten.

Alle tildelinger blir dessuten publisert på http://www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden/utdelade_stoed/
6. Hva skjer når min søknad bevilges støtte? 
Hvis du får innvilget din søknad om utviklingsstøtte får du tilsendt en kontrakt med ytterligere informasjoner av Nordvisionssekretariatet, og kan deretter fakturere for å få utbetalt bevilgningen (100 %). 

Hvis du får innvilget din produksjonsstøttesøknad får du utbetalt første rate (50%) etter anmodning til fondsstyrekontakten i ditt bolag. Andre rate utbetales ved prosjektets ferdigstillelse. 
7. Hvem er fondsstyrekontakt i mitt bolag? 
Nordvisionsfondet ledes av et styre, som vurderer og beslutter hvilke prosjekter som skal tildeles penger, og disse er ansvarlige overfor de fem nordiske public service bolags generaldirektører.
Styrelt har fem medlemmer og velger selv sin ordfører. Nordvisionssekretariatet er ansvarlig for den daglige drift. 

Bolagenes fondsstyrelsesmedlemmer:
DR:      
Mette Skou Lauridsen
Saksbehandler: Nikolaj Vitting
NRK:   
Arne Helsingen 
Saksbehandler: Andre Haglund
RUV:   
Birgir Sigfusson
SVT:   
Karin Tideström 
Saksbehandler: Christian Wistrand
Yle:   
Johanna Törn-Mangs (Ordfører)
Ville Vilén (Yle)

Nordvisionssekretariatet er sekretær for fondet.
8. Hva er Nordvisionsfondets søknadsfrister?
Fondet har deadline to ganger i året – i mai og november. Hvis du ønsker at søknaden hastebehandles mellom deadlines, bes du kontakte oyes@dr.dk.

Du finner også en oversikt over de kommende deadline i vår møtekalender.
9. Hva kreves for å søke om produksjonsstøtte?
Søker skal være et Nordvisionbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng – også selv om en ekstern part er ansvarlig for produksjonen eller er å regne som den faktiske hovedprodusent.

Hovedprodusent kan søke om støtte fra fonden tilsvarende maksimalt 50 % av sin egenandel.
I tillegg må man ha med minst et Nordvisionsbolag som samprodusent. Det totale samprodusentbidraget skal være minimum 10 % av søknadssummen (2 % for RUV og Svenska Yle, 1 % for KNR og KVF). Denne egenandel kan vanligvis ikke finansieres gjennom fonden.

For eksempel: Hvis man søker om en million kroner fra fonden skal man selv bidra med minimum en millioner, samt bidrag fra minimum et annet Nordvisionsbolag tilsvarende minimum 100.000 (evt. 20.000 fra RUV eller Svenska Yle eller 10.000 fra KNR eller KVF). Både hovedprodusent og samprodusent kan gjerne bidra med mer.
Hvis produksjonen er å regne som en reell samproduksjon, hvor flere bolag deler likt på finansiering eller gjennomføring av produksjonen, kan alle partnere søke som hovedprodusenter i sine nasjonale fond.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden.
10. Hva kreves for å søke om utviklingsstøtte?
Søker skal være et Nordvisionsbolag, som betraktes som hovedprodusent i Nordvisionssammenheng – også selv om man samarbeider med en ekstern produsent.

Det er ingen formelle krav til egenandeler for å få utviklingsstøtte, men det skal være minst en nordisk partner med i søknaden og både hovedprodusent og samprodusent skal bidra med midler til prosjektet.
Bidraget kan godt være i form av ressurser, som arbeidstid eller annet. Maksimumsstøtten til utviklingsprosjekt er vanligvis 20.000 EUR.

Nasjonal bestillerinteresse er en forutsetning for å få støtte.

Guiden (svenska/English) inneholder flere opplysninger om de aktuelle krav til søknaden.

Kontakt Nordvisionssekretariatet for mer informasjon: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@dr.dk eller Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05  / oyes@dr.dk

How to apply for funding by the Nordvision Fund

1. Who can apply for funding?
Producers in all of Nordvision’s member companies can apply for support for their projects (TV, audio, digital). Only Nordvision member companies can apply for support, although this may very well be done in co-operation with an external producer. 
2. How do I apply?
You apply for support behind the login at nordvision.org. If you have already registered the project and have one or more co-producers on board, then you fill in the form that appears on the right side of the page when you click on the “Apply” button. If you have not registered the project, start by doing so.

The fund has a deadline twice a year – in May and November. If you want the application to be processed urgently between deadlines, please contact oyes@dr.dk.

The application must meet the relevant requirements regarding project content and funding, and have support in its own company, which means that you must have approval from a Head of Programming or Commissioner.

If the project is a development project, then it must also be the request of a Commissioner (or equivalent) that this be developed, whereas if it is a co-production, then it must be a project that has been commissioned.

Read more in our guide in Norwegian
 
Read more in our guide: svensk / engelsk
3. How much support can I apply for? 
This depends on what kind of support you are looking for: 
– If you are applying for development support (research & development) you can apply for up to EUR 20,000. 
– If you apply for production support, as the main producer you can apply for support from the fund corresponding to a maximum of 50% of your own share. 
All forms of support basically require that at least one other Nordvision company is involved as a co-producer. For production support, the co-producer contribution must be a minimum of 10% of the application sum (2% for RUV and Svenska Yle, 1% for KNR and KVF). This part cannot usually be financed through the fund. 
4. How can I find co-producers?  
The most common way to find co-producers from other Nordvision companies is to ensure that your project is pitched in the relevant program group meetings. In these pitch meetings, you get immediate feedback on the project from the relevant commissioners. 
 
For more information about program group meetings and participation, refer to the meeting calendar or contact the secretariat. 
5. When will I be notified?  
The applications are processed at the fund board meeting approximately 4 weeks after the application deadline, and the applicants are then notified personally of the outcome. 
Applicants who have received development support will be notified by the Nordvision Secretariat together with information about the contract and processing of the payment of the support. 
 
Lists of supported projects are also published at http://www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden/utdelade_stoed/ 
6. What happens when my project is awarded funding? 
If your application for development support is approved, you will be sent a contract with further information by the Nordvision Secretariat, and your parent company may then invoice Nordvision to receive the grant (100%). 
If your production support application is approved, you will be paid the first installment (50%) upon request to the fund board contact in your company. The second installment is paid on completion of the project. 
7. Who is the fund board contact in my company?  
The Nordvision Fund is managed by a board, which assesses and decides which projects are to be allocated money, and these are responsible to the directors general of the five Nordic public service companies. 
The board has five members and elects its own president. The Nordvision Secretariat is responsible for the day-to-day operations. 
 
The companies’ fund board members: 
DR: 
Mette Skou Lauridsen 
Case manager: Nikolaj Vitting 
NRK: 
Arne Helsingen 
Case manager: Andre Haglund 
RUV: 
Birgir Sigfusson 
SVT: 
Karin Tideström 
Case manager: Christian Wistrand 
Yle: 
Johanna Törn-Mangs (Current President) 
Ville Vilén (Yle) 
 
The Nordvision Secretariat acts as secretary for the fund. 
8. What are the deadlines for applications? 
The fund operates with two deadlines per year – in May and November. If you want the application to be processed urgently between deadlines, please contact oyes@dr.dk
 
You will also find an overview of the upcoming deadlines in our online meeting calendar
9. What is required for my co-production application? 
The applicant must be a Nordvision company, which is considered the main producer in the Nordvision context – even if an external producer is responsible for the production or can be considered the actual main producer. 
The main producer can apply for support from the fund corresponding to a maximum of 50% of its own budget for the project. 
In addition, you must include at least one Nordvision company as a co-producer. The total co-producer contribution must be a minimum of 10% of the application sum (2% for RUV and Svenska Yle, 1% for KNR and KVF). This part cannot usually be financed through the fund. 
For example: If you apply for one million kroner from the fund, you must contribute a minimum of one million yourself, as well as a contribution from at least one other Nordvision company corresponding to a minimum of 100,000 (alternatively, 20,000 from RUV or Svenska Yle or 10,000 from KNR or KVF). Both the main producer and co-producer are welcome to contribute more. 
If the production is to be considered a real co-production, where several companies share equally in financing or carrying out the production, all partners can apply as main producers in their national funds. 
Our guide on these pages contains more information about the relevant requirements for the application. 
10. What is required for my development support application? 
The applicant must be a Nordvision company, which is considered the main producer in the Nordvision context – even if you work with an external producer. 
 
There are no formal requirements for own shares in order to receive development support, but there must be at least one Nordic partner in the application, and both the main producer and co-producer must contribute funds to the project. 
The contribution may well be in the form of resources, such as working time or something else. The maximum support for development projects is usually EUR 20,000. 
National interest (that of your own company) in the project is a prerequisite for receiving support. 
Our guide (Swedish/English) contains more information about the relevant requirements for the application. 
Contact the Nordvision Secretariat for more information: Henrik Hartmann, +45 24 24 83 05 / hrh@dr.dk or Øystein Espeseth-Andresen, +45 28 54 40 05 / oyes@dr.dk