Sommerhilsen fra NVS

Tiden nærmer sig sommerferien og Nordvisionssekretariatet vil gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en rigtig god og afslappende sommer.

I det følgende har vi lavet en sammenskrivning af de mange ting, der er sket i det nordiske samarbejde – set fra NVS synsvinkel.

Programgrupper

Alle de samproducerende programgrupper har mødtes i foråret og samproduktions-aktiviteten er generelt set stadig høj:

 • Faktamødet havde styrket fokus på pitchning med bestillerne og gruppen har nedsat en fakta-light undergruppe, som skal mødes til efteråret.
 • Kulturmødet har bl.a. afholdt en producentworkshop og der er mange gode intentioner i gruppen. Men der mangler bestillerdeltagelse og en klar bestiller udmelding til gruppen om, hvilke programmer man prioriterer.
 • Musikmødet under faktagruppen ønsker et endnu tættere og forpligtende samarbejde, og her har sekretariatet lovet at deltage med råd og støtte i efteråret.
 • Faktascreening: som bekendt faldt antallet af udvekslede programmer svagt fra 2005 til 2006. Til gengæld kan det konstateres at antallet af tilbudte udvekslingsprogrammer er steget pænt i dette forår til sammenligning med sidste år.
 • B&U den Nordvisions-gruppe, som har flest samproduktioner og de fortsætter generelt set det høje aktivitetsniveau. Relevante B&U chefer og bestillere mødtes desuden i maj måned til strategisk møde om børnekanaler. Forumet tillægges meget stor betydning for de involverede. 
 • Undervisningsgruppen har flest reelle samproduktioner, og generelt set en god erfaring med disse. Desuden har man et begyndende websamarbejde omkring registreringer og udveksling af net-moduler.
 • Videnskabsgruppen: NVS har udarbejdet et virtuelt redaktionslokale til brug for udviklingsprojektet ”polaråret”. Polargruppen har møde i juni. 
 • Underholdningsgruppen har afholdt et særligt møde mellem samtlige underholdnings-bestillere og producenter. Der ligger nu forholdsvis klare udmeldinger til producenterne. Antallet af samproduktioner er næsten på nulpunktet. Gruppen suppleres nu med producenter i henhold til de områder bestillerne efterspørger. 
 • Dramagruppens samproduktioner udgør i timer den mest produktive. Aktiviteten her i foråret er stadig stor. Forårets møde var lagt i Tallinn, for at sondere samarbejdsmuligheder med film og tv-branchen der.

Bestillerdeltagelse

På alle programgruppemøder har der været en øget forståelse og accept fra producenternes side i forhold til bestillerdeltagelse, og hver gruppe har stort set fundet sin struktur:

 • Der er reelle ønsker om at lytte til – og forstå bestillerne prioriteringer og strategier. Udfordring p.t. er at motivere bestillerne til at afsætte tid til disse møder. Her behøver vi tv-direktørernes og producenternes hjælp.
 • Det er desuden sekretariats opfattelse, at man med succes kunne styrke varslingen og evt. optimere udbyttet af det nordiske stof i alle bolagene, ved f.eks. at udnævne en Nordvisions koordinator eller kontaktperson blandt bestillerne.

Succeskriterier

Alle programgrupperne bortset fra Underholdningsgruppen har diskuteret succeskriterierne på deres møder i foråret:

 • Undervisning, Fakta og B&U tror at det er realistisk at bevare det nuværende (høje) kvantitative niveau for samproduktioner i de respektive grupper. 
 • B&U – og Undervisningsgruppen ønsker at indbyde web-folk systematisk til programgruppemøderne / pitchene, og Undervisningsgruppen har strammet op på den tid, der må gå fra at en samproduktion besluttes – til den sættes i produktion. Faktagruppen har tydeliggjort mødestrukturen og har ambitioner om, at have visse samproduktioner, som bør kunne klare sig i primetime.
 • Drama har på sin side et mål om at øge totalantallet af timer med 10 %, at “samkøre” de medfølgende programsites til dramaserierne, samt at stramme op under hvordan man pitcher dramaprojekterne på programgruppemøderne.

Nordiske rettigheder

 

 • På samtlige møder har NVS indskærpet vigtigheden af erhvervelsen af de nordiske rettigheder til de eksterne producerede programmer.
 • Endvidere har NVS indledt et samarbejde med NFG (Nordisk forhandlergruppe) for at modernisere samproduktionskontrakterne, samt tilbyde programgrupperne besøg af jurister på deres møder, således at de kan få et større overblik og indsigt i rettighedsproblematikker, når der samproduceres over landegrænser.
 • Indtil videre har vi udsat idéen om et større nordisk rettighedsseminar.
 • I programgruppene har det foregått diskusjoner om nordiske webrettigheter, arkivutveksling, samordning av lisensperioder og muligheten for ’first right of refusal’ for andre NV-bolag ved eksterne produksjoner. Disse problemstillingerne vil NFG hjælpe med at udrede.

NVS i foråret 2007

For Nordvisions sekretariat er årets første måneder især gået med fire arbejdsopgaver:

 • Udarbejdelse af årsrapport og distribution heraf. Årsrapporten er optryk i 700 eksemplarer og er blevet distribueret såvel internt som eksternt bl.a. til samtlige kultur-udvalgsmedlemmer i de nordiske parlamenter, de nordiske Kulturministrene, og til Nordisk Råd og Ministerrådet.
 • Udarbejdelse af en håndbog for nybegyndere ud i Nordvisionssamarbejde.
 • Etablering af diverse programgruppesites.
 • Udvikling, testning og fejlretning af Nordvisions database. Vi fortsetter selvfølgeligt med at tilpasse databasen for at gøre samarbeidet enklere og mere fleksibelt.

Opfølgning på efterårets NV-møde

Derudover har vi fulgt op på diverse beslutninger fra NV-mødet i november:

 • Tænketanken: Nordvisionssekretariatet har afholdt to møder og vil færdiggøre sin endelige rapport i høsten 2007. En foreløbig rapport fremlægges til diskussion på programgruppernes møder i efteråret.
 • Ansvaret for web-programgruppen som NV-møtet opprettet høsten 2006 ble lagt til KINKS, etter deres eget ønske. KINKS har hatt to møter våren 2007 og vil arbeide med utveksling og utarbeidelse av felles standarder for websamarbeid. Gruppen ønsker imidlertid å forbli et bestillerforum og at idéutvikling skjer i programgruppene.
 • Planer for NV-jubileet i 2009 har blitt diskutert med programgruppene og på NV-mødet. Der oprettes en arbejdsgruppe bestående af en medarbejder fra hvert bolag.
 • Eksternt samarbejde: Generalsekretæren har haft møder med Nordisk Film- og TV-Fond for gensidig orientering og drøftelse af mulig samarbejde. NVS har desuden holdt et orienteringsmøde med Nordisk Råds rådgiver på kulturområdet, Pia Vigh, samt et gensidig orienteringsmøde med EBU.

De programgruppeordførende

Først på året mødtes Gunilla Ohls og Nordvisionssekretariatet med de programgruppe-ordførende, hvor vi har skærpet opmærksomheden omkring bestillerinddragelsen, succeskriterier og code of conduct:

 • NVS har udarbejdet 10 regler (“de 10 bud”) for det nordiske samarbejdet, som de ordførende med få justeringer har godkendt.
 • På sigt vil det give rigtig god mening at knytte endnu tættere bånd mellem de programgruppe-ordførende, NV-mødet og Nordvisionssekretariatet med henblik på at effektivisere samarbejdet og kommunikationen generelt.

Synlighed og kommunikation

Siden NVS start i København har vi udgivet et månedligt nyhedsbrev, og det vil vi gerne fortsætte med. Hvis du har idéer til artikler eller savner informationer – så mail os venligst.

 • Som et led i synliggørelsen af NV-samarbejdet og kommunikationen med bolagene har sekretariatet besøgt SVT Syd i Malmø, RUV i Island og DR Jylland i Århus.
 • Desuden har NVS deltaget på et redaktionsmøde i bestillerkredsen i DR, – med henblik på at øge opmærksomheden på programudvekslingen, og herunder vigtigheden af erhvervelsen af de nordiske rettigheder.
 • Til efteråret er der planlagt besøg på NRK Riks i Bergen.

Hvis du mener der kunne være en idé i at vi besøgte din enhed, så giv os en melding. Kontakt NVS.

Rigtig god ferie, vi ses til efteråret – til nye udfordringer.

Med venlig hilsen Veera, Cecilie og Henrik