Skarp kritik mot DRs bestyrelse i byggerapport

Revisionsrapporten, der placerer ansvaret for, at byggeriet af DR Byen blev over 30 procent dyrere end planlagt, er nu offentliggjort. Den rummer en skarp kritik af DRs ledelse – både den, der sad ved roret, da byggeriet blev vedtaget, og nyere ledelse (Fra ‘DRåben’, DRs intranet).

I en pressemeddelelse fra Kulturministeriet hedder det:

“For det første konkluderes det i revisorrapporten, at DR’s daværende bestyrelse – da man i 2002 traf endelig beslutning om at igangsætte byggeriet – gjorde dette på et for spinkelt grundlag.

For det andet konkluderes det, at det særligt var i perioden 2003-2004, at kimen til hovedparten af milliard-overskridelsen blev lagt.
 
Det var i denne periode de væsentlige beslutninger om byggeriets udformning mv. blev truffet og væsentlige entrepriseaftaler blev indgået. Og det var i samme periode, der skete anvendelse af afsatte budgetreserver på trods af, at de foreliggende risici ikke gav grundlag herfor – snarere tværtimod. Den daværende bestyrelse ses ikke at have sikret, at der forelå en effektiv risikostyring, hvilket af revisorerne betegnes som kritisabelt.

I den senere periode 2004-05 og et stykke ind i 2006 vurderes DR fortsat ved en relevant styringsmæssig indgriben at kunne have reduceret budgetoverskridelserne med et større millionbeløb. I forhold til hele den omfattede undersøgelsesperiode peger revisorrapporten på følgende forhold, som de betegner som kritisable:

Hverken DR’s daværende bestyrelse, direktion eller byggeudvalg har i perioden fra byggeriets igangsætning og frem til sommeren 2006 i tilstrækkelig grad haft ledelsesmæssig fokus på og ført tilsyn med effektiviteten af styringen af byggeprojektet under hensyntagen til byggeprojektets størrelse og kompleksitet. Dette vurderes at være en væsentlig årsag til fordyrelsen af byggeriet.

Tilsvarende har man ikke haft tilstrækkeligt ledelsesmæssigt fokus på – og kritisk forholdt sig til – den rapportering og de budgetter, som blev fremlagt af byggeprojektledelsen. Dette har i vid udstrækning medført, at ledelsen ikke har haft mulighed for at styre overholdelsen af budgettet. På dette punkt skete der dog en bedring over sommeren 2006.

Der skete de facto en omfattende – og ulovlig – delegation af reel beslutningskompetence fra bestyrelse til byggeudvalg, og ansvars- og kompetencefordelingen mellem byggeudvalg og bestyrelse var uklar.

DR har ikke som foreskrevet i lovgivningen udarbejdet en økonomiinstruks for DR, der fastlægger de overordnede retningslinier for DR’s økonomiske styring og regnskabsaflæggelse. En sådan instruks burde også have omfattet byggeriet.”

Her er DRs byggekrise trin for trin:

1998: Daværende generaldirektør Christian Nissen får ideen om at samle hovedparten af DRs aktiviteter i ét mediehus. Udgiften anslås til tre milliarder kroner.

2002: Første spadestik til DR Byen tages.

2004: Første budgetoverskridelse: DR Byen kommer til at koste 300 millioner kroner mere end ventet. Christian Nissen fyres, og som konstitueret generaldirektør tiltræder programdirektør Lars Vesterløkke.
Også bestyrelsesformand Jørgen Kleener forlader sin post. Ny formand bliver Mogens Munk Rasmussen.

2005: Kenneth Plummer tiltræder som generaldirektør og varsler en sparerunde på 95 millioner kroner. 100 stillinger nedlægges.

2006: Ny budgetoverskridelse, denne gang på over 600 millioner kroner oven i den tidligere overskridelse. Økonomidirektør Bent Fjord og den ansvarlige for byggeriet Kjeld Boye-Møller fyres. Projektdirektør Finn Gjørret og økonomidirektør David Hellemann ansættes.

2007: Den hidtil største budgetoverskridelse kommer frem i lyset: DR Byen kommer til at koste yderligere 700 millioner kroner mere end forudset. Den samlede pris for byggeriet er nu 4,7 milliarder – 1,7 milliarder mere end oprindeligt forudsat. DRs ledelse fremlægger en spareplan, der indebærer at 521 stillinger skal nedlægges.

Partierne bag medieforliget aftaler, at der skal laves en uvildig revisionsundersøgelse af DR Byens økonomi. Blandt andet skal det afklares, om der kan placeres et ansvar for budgetoverskridelserne. Undersøgelsen ventes færdig i slutningen af året, og der afsættes 11 millioner kroner til den.

Primo 2008: Revisionsrapporten er ikke kommet endnu, blandt andet fordi flere centrale personer – blandt dem tidligere økonomidirektør Bent Fjord og tidligere bygningsansvarlige Kjeld Boye-Møller – nægter at lade sig afhøre.

Revisionsfirmaet KPMG, der står for undersøgelsen, siger, at man har undervurderet opgaven og kræver yderligere penge for at gøre undersøgelsen færdig.

DR konstaterer i sin årsrapport for 2007, at sparerunden medførte, at 150 medarbejdere blev afskediget, samtidig med, at der gennemførtes “en række fratrædelsesordninger”.

19. juni 2008: Revisionsrapporten offentliggøres. Prisen er 12,7 millioner kroner, som tages af Kulturministeriets pulje af overskydende licensmidler.

(Kilder: DR Research, Berlingske Tidende, DRs årsrapport 2007)