Ny ordførende for Nordvision

Hvert tredje år skifter Nordvisionssamarbejdet ordførerskab. Fra 1. januar 2016 er det Yles tur. Ny ordførende er Marit af Björkesten, som siden 2012 været direktør for Svenska Yle. Fremover ser Marit af Björkesten især et behov for at styrke samarbejde om digitalt indhold.

Af Henrik Hartmann

Marit af Björkesten skal være ordførende for Nordvision de kommende tre år. Marit har tidligere blandt andet været ansat på Hufvudstadsbladet, hvor hun både har været redaktør, lederskribent og chef.

Stor værdi i at dele udvikling og ressourcer

Marit af Björkesten konstaterer, at Nordvisionssamarbejdet har haft stor succes i de seneste år. Samarbejdet vokser både, når det gælder det konkrete programsarbejde, men også samarbejdet omkring vidensdeling.

”Nordvision har på många sätt varit före sin tid genom det öppna och gränsöverskridande sätt på vilket bolagen arbetat kring både innehåll och idéer. Under de senaste åren har vi ännu tydligare insett att värdet av det vi äger växer, när vi delar det. Samtidigt ser vi hur delningsekonomin får ett allt starkare forfäste i hela samhället, och hur allt fler ser värdet av att dela utveckling och resurser”, siger Marit af Björkesten.

Forandringstakten i medieverden går stærkt, og Nordvisions nye ordførende mener, at videndelingen mellem de nordiske mediebolag er utrolig vigtig.

”Vi gör klokt i att lära oss av varandras framgångar och misstag, inte minst för att det är ett bra sätt att använda licens- och skattepengarna och öka kvaliteten på public servic ytterligare i alla våra länder. Till de konkreta utmaningarna hör bland annat rättighetsfrågorna, där vi behöver tydligare och bättre avtal för att kunna byta och samproducera innehåll också på digitala plattformar. Jag ser också, att utvecklingen av tjänster blir allt viktigare, eftersom innehåll och teknologi knyts allt tätare till varandra i den digitala världen”, siger Marit Björkesten.

Vi skal blive bedre til udvikling digitalt indhold

Succesen for det nordiske tv- og mediesamarbejde er til at få øje på, når det gælder tv-samarbejdet, men Marit kan godt finde områder, hvor samarbejdet kan og bør udvikle sig.

”Inom Nordvision har vi byggt upp ett starkt och fungerande samarbete på tv-sidan, men när det gäller webb och utvecklingen av mångmedialt innehåll, har vi alla mycket att lära oss både på varsitt håll och tillsammans. Det här gäller allt från publiceringsteknologi till nya, digitala innehållsformer”.

For Marit af Björkesten har det været interessant at følge med i udviklingen af nye ekspertnetværk mellem det nordiske public service-bolag, for eksempel mellem webchefer, SoMe-redaktører og teknologi-udviklingschefer. Marit er selv med i det netværk, de nordiske mediedirektører har:

”Det är ett stort privilegium att ha ett nätverk där arbetsbilderna väldigt långt motsvarar de andras, där man tampas med liknande problem och ställer samma frågor kring utveckling. Personligen är jag mycket tacksam över det generösa sätt på vilket de andra mediedirektörerna delar med sig av sina strategier och sin omvärldsanalys, men också över de kritiska frågor som ställs under våra möten”.

Prioritering af Yles playtjeneste  og nordisk indhold

Marit af Björkesten er som nævnt direktør for Svenska Yle. Svenska Yle er om nogen en platform med stort nordiske udbud. Næsten 1/3 del af Svenska Yles programindhold skabes via Nordvisionssamarbejdet.

Våra varumärkesundersökningar visar, att den nordiska profilen numera är bekant också för de finskspråkiga, och att Svenska Yle blivit ett viktigt fönster mot det övriga Norden.  Lige nu er det Yles strategi, at utvecklingen av playtjänsten Arenan er starkt prioriterad. Vi ser att publiken splittras allt tydligare i den grupp, som ser på linjär tv, och i dem som mest använder Arenan samtidigt som de olika plattformerna och användningssätten smälter ihop”, fortæller Marit af Björkesten, der fortsætter:

”Om några år kommer playern sannolikt att vara en lika viktig plattform som de traditionella broadcastkanalerna är i dag. I det scenariet är det möjligt, att antalet broadcastkanaler minskar, men exakt hur och när vet vi inte än. Det nordiska utbudet kommer fortsättningsvis att vara viktigt, helt oberoende av plattform. Med fler möjligheter att ta till sig innehållet är det möjligt att intresset för det ökar ytterligare”.

Marit af Björkesten er udpeget som ordførende for en tre årig periode og erstatter Lena Glaser, programdirektør for SVT.