Nordiskt samarbete hyllades i Bryssel

Nordiska kulturministrar och de verkställande direktörena för de nordisk public service bolagen firade 50 år av NV-samarbete i Bryssel i november.

Af Marit Ingves

Det framgångsrika nordiska tv-samarbetet har firats – också i EU-metropolen. Den svenska kulturministern Lena Adelsohn-Liljeroth hade bjudit in sina nordiska kolleger och de verkställande direktörerna för de sju public service bolagen till ett möte i Bryssel den 26 november 2009 för att hylla 50-åringen, men också för att diskutera aktuella mediepolitiska frågor i de fem länderna. Samtidigt presenterade de nordiska public service bolagens representation i Bryssel den nordiska copyrightmodellen med utvidgade avtalslicenser som väcker intresse ute i Europa. Bland de närmare 100 gästerna fanns främst representanter för medlemsstaterna och tjänstemän som arbetar vid EU-kommissionen. 

Under mötet mellan ministrarna och de verkställande direktörerna diskuterades bland annat de nya statsstödsreglerna för public service broadcasters som kommissionen antog i somras. Från bolagens sida underströks, att det är viktigt att de nordiska ländernas regeringar, tillvaratar de möjligheter som reglerna ger medlemsstaterna, att själva omsätta principerna i praktiken. I dem ingår också skrivningar om de svårigheter som vissa mindre medlemsstater kan ha med att samla in de nödvändiga medlen, om kostnaden per invånare för tjänsten i allmänhetens intresse är högre.  Liknande svårigheter kan också uppstå när radio och TV i allmänhetens tjänst vänder sig till språkliga minoriteter eller lokala behov. I reglerna introduceras en nyhet: ett så kallat public value test (PVT) . Det innebär att betydelsefulla nya tjänster, liksom stora ändringar i det existerande utbudet, bör utsättas för ett test som väger samhällsnyttan mot inverkan på marknaden.

I ett uttalande från mötet underströk ministrarna och de verkställande direktörerna främst vikten av att hitta väl fungerande lösningar för att underlätta allmänhetens tillgång till bolagens rika arkiv – både på nationell och europeisk nivå. I det heter det vidare att det finns väl fungerande system, speciellt den nordiska modellen med utvidgade avtalslicenser som etablerats inom ramen för traditionell broadcasting. Den här modellen kunde, enligt uttalandet, anpassas till det nya medielandskapet där icke-lineära tjänster spelar en viktig roll.

Modellen ger bland annat  möjligheten att lösa problemen med så kallade anonyma verk – det vill säga copyright skyddat material som “saknar adress”. Dessutom stöder systemet möjligheten att klarera rättigheterna på ett ställe (one-stop-shop). Utvidgade avtalslicenser för arkiven har introducerats i Danmark, Finland, Island och Norge. En likadan licens väntas i Sverige 2010/2011. EU-kommissionen har tagit upp modellen som en av flera möjligheter att lösa många upphovsrättsliga problem som finns i en on-line värld.