Hvordan bliver samarbejdet bedre?

Det er planen at program- og faggrupperne på deres møder i efteråret skal diskutere, hvordan Nordvisionssamarbejdet kan blive bedre. I denne artikel, som er en sammenfatning af NV-tænketankens arbejde, kan du se oplægget til denne diskussion.

Lue uutinen suomeksi

Baggrunden for dette oplæg er, at TV-direktørerne har givet formanden for tænketanken Kalle Fürst og Nordvisions sekretariat et mandat til at komme op med en ny vision, strategi og handlingsplan for Nordvisionssamarbejdet. En rapport skal afleveres til NV-mødet d. 29. nov. 2007 i Oslo.

Næste skridt er, at man i de enkelte program- og faggrupper diskuterer, hvordan man konkret kan gøre samarbejdet bedre. Følgende er en sammenskrivning af de diskussioner og overvejelser tænketanken har gjort sig.

Bolagenes situation

NV-bolagene står ovenfor samme udfordringer: der skal produceres mere public service indhold, til flere platforme, uden at man kan forvente en stigende licensindtægt, og konkurrencen med de internationale kommercielle medieproducenter og broadcastere bliver stadig hårdere.

En optimering af det nordiske samarbejde kan blive en af måderne hvorpå man kan møde denne situation. Det kræver, at Nordvision flyttes ind i det 21. århundrede, og at fokus skærpes, og at samarbejdet styrkes og kvalificeres.

Det er tænketankens grundopfattelse, at dét at dele investeringerne/indsatsen, aldrig har været vigtigere: for at få mere ud af pengene, for at få mere og bedre indhold, og for at få mere viden.

Vision

Det er tænketankens ønske, at Nordvision fortsat skal være et samarbejdsorgan omkring udveksling, samproduktion og erfaringsudveksling. I tillæg skal Nordvision blive et strategisk værktøj for bestillere, direktører og producenter, og et systematisk idéforum for udvikling og innovation. Kvaliteten og relevancen af samarbejdet skal ligeledes styrkes.

Ifølge tænketanken er der følgende behov for Nordvisionssamarbejdet fremover

 • Øget volumen (på særlige udvalgte områder og platforme)
 • Øget programkvalitet / -relevans
 • Større beslutningsberedskap og handlekraft

Hvordan kan vi møde disse behov?

For at øge volumen…

 • Indkøbssamarbejde omkring program og koncepter
 • Udvekling af volumenkoncept
 • Øget programudveksling og optimering af processer
 • Øget samarbejde om web og nye medier
 • Løse rettighetsproblemer

For å øke programkvalitet og -relevans…

 • Øge antallet af idéer: skabe kreative fora i – og udenfor programgruppemøderne
 • Bevidst arbejde med metodeudvekling og innovation
 • Stille krav til deltagelse: Alle skal byde ind med ”noget”
 • Styrkelse af programudvekslingen
 • Øget status: synliggørelse af resultater og værdi, skabe succes
 • Klare udmeldinger fra direktører og bestillere om satsningsområder
 • Strategisk brug af NV-fonden: større satsninger og klare prioriteringer

For at øge beslutningsberedskab og handlekraft…

 • Forpligtelse og prioritering af samarbejdet (f.eks. bestillerdeltagelse fra alle bolag i alle programgrupper
 • Samordning af beslutningsprosesser
 • Klare mandater, som muliggør hurtige responstider
 • Mere bevidst og gerne ensartet koordinering af Nordvisionssamarbejdet i bolagene

Hvad kræves der af de forskellige nivåer af Nordvision?

Hvis vi vil ændre de ovennævnte forhold, vil det kræve forskellige tiltag på forskellige niveauer. På direktører – og bolagsniveau vil der være behov for en ”Nordisk programstrategi” og klare bestillinger.

På bestillerniveau er der behov for at hvert enkelt bolags programstrategi på genreniveau skal være tilgængelig for de nordiske producenter, og at bestillerne må og skal deltage på programgruppemøderne

Særligt i forhold til programgrupperne: i tænketanken var der en tankevækkende enighed om, at følgende forhold i samarbejdet må og skal styrkes;

 • idéudvikling
 • kvaliteten – og relevansen af programmerne
 • behovet for særlige (store) nordiske satsninger

Vi vil derfor bede programgrupperne at diskutere følgende spørgsmål på efterårets møder:

 • Hvordan får vi mere kvalitet og højere relevans i samarbejdet?
 • Hvordan skaber programgrupperne en mere vedholdende, kreativ idé- og programudviklingsproces?
 • Hvad skal der ske af forbedringer i jeres programgruppe, hvis samarbejdet skal skabe flere resultater?
 • Hvordan skabes der en mere klar og tydelig struktur i Nordvisionssamarbejdet?
 • Hvordan kan vi en gang om året kan skabe store fællessatsninger af høj kvalitet?

Med venlig hilsen
Formand for tænketanken, Kalle Fürst (B&U programchef, NRK)
Cecilie Stranger-Thorsen og Henrik Hartmann (Nordvisions sekretariat)