En bestiller efterlyser relevans

NV-møtet besluttet i 2006 at bestillerdeltakelse er vesentlig for å sikre Nordvisions fremtid. Anniken Næss, NRKs børne- og faktabestiller, har deltatt i flest programgruppemøter i 2007 og redegjør her for de erfaringer hun har gjort seg så langt.

Hvad synes du NRK får ud af Nordvisionssamarbejdet – set med bestillerorganisationens øjne? 
Jeg mener vi får to viktige ting ut av samarbeidet: Det ene er tilgang til godt programinnhold ved at man samler ressursene og løfter felles nordiske prosjekter. Slik kan vi få realisert gode programprosjekter vi ellers ikke hadde klart. Det andre er nyttig informasjon om strategier, programtenkning og utvikling i de andre nordiske allmennkringkasterne. Vi står ofte overfor felles problemstillinger, men i litt ulik takt. Derfor er det viktig å lære av hverandre.

Hvorfor synes du det er vigtig at bestillerne deltager i NV-samarbejdet? 
Bestillerne kjenner programstrategier og behovene i de ulike kanalene og sendekjemaene best. Det er viktig med en viss synkroniering av programskapernes ideer og faktiske behov for innhold.

Hvad skal der til, for at et samproduktionsprojekt bliver vellykket og seværdigt i Norge? 
At det har relevans for det norske publikummet, har innholdmessig interesse og et fortellergrep som engasjerer. I noen sammenhenger er det nordiske perspektivet interessant, i andre sammenhenger ikke.

Hvordan kunne samarbejdet blive endnu bedre, efter din mening?
Jeg vil skille på det som handler om utveksling og bytte/samfinansiering av program, og det som er reelle samproduksjoner hvor flere selskaper går like tungt inn i samarbeidet. Mitt inntrykk er at den første delen av samproduksjonen går relativt greit av seg selv, i hvertfall på barneområdet og innenfor fakta/dokumentargenren. Men når det gjelder de større samproduksjonene, så skulle jeg ønske at utviklingen ble fokusert rundt de programområdene/temaene som har en reell interesse og som vil være attraktive i flere land. Og igjen: hvor vi kan få noe riktig flott på sendeskjemaet som vi ellers ikke ville greid.

Hvad er din vision for samarbejdet i fremtiden?
At Nordvisjonen gjør oss i stand til å løfte sammen det vi ikke greier å løfte alene, slik at vi kan gi et enda bedre public service tilbud til vårt publikum.

Hvad er første skridt på vejen – derhen?
Bedre koordinering av idearbeid i forhold til de ulike land og i forhold til behov i sendeskjemaene. En del av ideutviklingen kan gjerne være “fri”, men skal du greie å realisere de større prosjektene bør det være gjort et godt grunnarbeid og det bør være en målstyrt utvikling som noen har ansvar for å drive frem. Kanskje vi bør ha noen “utviklingssagenter” i Nordvisjon.

Hvad er den største forhindring for din vision?
At det er for mye sprikende innsats i forhold til nordisk programutvikling – og kanskje ikke godt nok grunnarbeid.

Du deltager også i barnkanalstrategigruppen. Hvad får du ud af dette strategiske forum?
Nyttig erfaringsutveksling og masse ny input! Dette gir bedre grunnlag for egne programstartegiske valg. Strategigrupper har veldig mye for seg.