Digital programutveksling i 2008

Programutvekslingen er steget kraftigt de sidste år. Et nyt digitalt distributionssystem vil muliggøre en øget vækst af programutvekslingen og gøre den mere fleksibel.

For å effektivisere arbeidet med utvekslingen satt NV-møtet i 2007 i gang utviklingen av et system for digital filoverføring. Her vil man vil få mulighet for digital påsyn av programmer til utveksling såvel som overførsel av sendingsfiler.

Økt volum, relevans og responstid

Den største fordel med det nye system blir besparelsene i båndhåndtering, en kostnad som i seg selv forventes å kunne finansiere utviklingsfasen. Ettersom bolagene går over til digital håndtering av programmer er det svært ressurskrevende å kopiere bånd til påsyn og forsendelse i posten.

En annen viktig forbedring vil være at programmene kan ses av en langt bredere gruppe mennesker. Blant andre vil bestillere og planchefer kunne få enklere tilgang på programmer – og fortløpende kunne vurdere relevansen for sitt nasjonale publikum.

I en videreutvikling av prosjektet kan man også tenke seg at programgruppene bruker systemet aktivt på helårsbasis, til egne utvekslinger, inspirasjonssites og pitchninger. Det fins et stort potensiale for å gjøre programsamarbeidet levende også mellom de nordiske møter.

Det fins mange gullkorn i programutvekslingen som i dag ikke utnyttes godt nok, samt dårlig responstid hva gjelder å programsette samproduksjoner med høy aktualitet. Når dette lykkes skyldes det uvurderlig innsats fra faktascreenerne. Likevel vil man kunne optimalisere dette ved å sørge for økt tilgang til programmene, ikke minst for å utnytte materiale fra eldre utvekslinger.

Flere muligheder på vei

Ønsket om forbedrede metadata har vært en drivkraft i prosjektet, og dette vil være hovedfokus for utviklingen i 2008. Det vil øke muligheten for at bestillre kunne sette sammen en temakveld om adopsjon, for å raskt kunne finne en dokumentar om en nobelprisvinner i litteratur – eller å kunne peke på at et program har vært spesielt populært i hjemlandet og er verdt en ekstra titt.

Muligheten for å inkludere flere typer materiale, som samproduksjoner og arkivmateriell vil bli undersøkt i løpet av prosjektperioden.

For å kunne utnytte potensialet i det nye systemet er det viktig at bolagene arbeider med å optimalisere utnyttelsen av nordisk materiale i eget bolag, fremfor alt organiseringen av programutvelgelse og schedulering.

Mer om prosjektet

Løsningen bygger på ideen fra NORDIF, den nordiske nyhetsutveksling, hvor hvert bolag drifter en lokal server og mottar program til påsyn og sending fra de andre bolag via denne. Utviklingen av det nye system understøttes imidlertid av en mer avansert teknisk løsning som også nyhetsutvekslingen vil kunne dra nytte av når systemet er etablert.

Prosjektet ledes av Michael Opsahl, med en styringsgruppe av representanter fra alle bolag. Til screeningen i januar 2008 skal en enkel versjon av systemet testes. I løpet av 2008 vil man videreutvikle og fremtidssikre løsningen og vurdere hvorvidt den skal ta høyde for andre former for nordisk distribusjon. I løpet av 2008 vil man også integrere program- og nyhetsutvekslingen i én løsning.

Mere info: Cecilie Stranger-Thorsen, NVS (+45) 2854 4005