Dagens värdar i en digital verklighet

Förväntningarna på en god programvärd – inte minst från publikens håll – ändras snabbt i takt med att nya kanaler, plattformar och innehållsformat tar plats i produktionen. Med Nordvisionsfondens stöd och på DR VÆRTER:s initiativ har nordisk public service slagit sig samman för att få definierat de digitala värdkompetenserna.

Workshop kring framtidens värdar i DR:s lokaler i Köpenhamn.

DR:s ledare för DR VÆRTER, Helle Urbild, och Lene Heiselberg, forskare vid Center for Journalistik vid Syddansk Universitet, och tidigare anställd vid DR Medieforskning, känner varandra riktigt väl vid det här laget.

Redan år 2004 bildade de lag för att­ ­­­se närmare på hur DR kunde stöda värdarna bättre i kompetensutvecklingen genom DR Medieforskning.

”Det vi den gången snabbt insåg med Medieforskningens undersökningar om värdar, var att vi kunde använda materialet för att tala om värdkompetenser på ett professionellt sätt, säger Helle Urbild.

Forskning har lett till nytt verktyg

Lene Heiselberg har sedan 2004 forskat i värdskompetenser inom olika roller och genrer på radio, tv och i sociala medier, med utgångspunkt i publikens förväntningar. Hon inledde med att forska kring radiovärdarnas profiler. År 2011 kom tv med i spelet, och senast har arbetet med den digitala värdprofilen utvecklats på ett nytt sätt.

Genom gemensamma krafter, har DR VÆRTER och Lena tillsammans utvecklat ett kompetensverktyg, som hjälper med ett gemensamt språk för att kunna tala om alla aspekter kring värdrollen, särskilt kompetenserna. Verktyget används vid castingtillfällen, övningar och prestationsutvärderingar – som alla stöder värdarnas utveckling.

För drygt ett år sedan gick verktyget igenom en ny forskningsrunda så att det passar bättre till de nya digitala egenskaper som uppstått, inte minst genom sociala medier.

”Normalt när vi forskar i programledarskap så frågar vi användarna vad de trycker. Men användarna kan man inte fråga om framtiden. Det ska man fråga experter om”, påpekar Heiselberg.

Här kommer även Nordvisionsfonden in i bilden. År 2021 sökte Helle från DR VÆRTER utvecklingsstöd ur Nordvisionsfonden och fick 18 000 euro för att ta in sociala medier-experter och koncentrera blicken på framtidens programledarskap. NRK och Svenska Yle fanns med som partner i ansökan.

Helle Urbild och Lene Heiselberg. Foto: DR/Bjarne Bergius Hermansen.

Workshop på nordisk nivå

Sammanlagt har det nordiska projektet resulterat i två workshops – och en tredje workshop är under planering.

I den första workshopen deltog externa experter på sociala medier, facklärda, värdar och utvalda chefer från DR, samt kollegor från Norge och Finland.

”Vi bjöd in brett för att på så vis få nya perspektiv, med experterna framom publiken som informationskälla”, säger Helle Urbild.

Lene Heiselberg lägger till:

”När vi frågar användarna så kommer det fram att det tydligt finns olika förväntningar på olika typer av programledare. Det skiljer sig förstås åt vad du förväntar dig av en värd i tv-nyheterna jämfört med en programledare för en berättande podcast. När vi kunnat definiera de här olika typerna så kan vi gå ner på djupet för var och en av dem.”

Helle Urbild har med verktyget för värdprofilerna i sitt utvecklingsarbete med värdar och chefer, och påpekar hur viktigt det varit att utforma ett gemensamt språk för att stöda värdarnas utveckling på ett professionellt sätt – annars riskerar man att det blir mycket magkänsla[LH1]  och personlig smak.

”Ett gemensamt språk om programvärdens egenskaper skapar en professionalisering av värdsutvecklingsarbetet, som underlättar dialogen om utveckling, och det tydliggör målen”, säger Urbild.

I Danmark har DR i och med samarbetet med Lene Heiselberg vid Syddansk Universitet kommit långt i arbetet med utvecklingen av värdkompetenserna på de olika plattformarna – även nordiskt sett. Genom de nyss genomförda workshop-tillfällena ”Nutidens vært i en digital Virkelighed” har ny intressant kunskap kommit till.

”Vi har kunnat bredda vårt synfält tack vare ett solitt workshop-samarbete, och det har varit lärorikt att höra om de andra ländernas erfarenheter med värdutveckling under vårt workshop-arbete”, säger Helle Urbild.

Gemensamma funderingar kring egenskaperna hos framgångsrika värdar.

Samtal med kollegor inspirerar

Tone Donald, som är innehållsutvecklare i NRK och som deltog i den första workshopen i DR Byen i Köpenhamn, intygar att den nordiska kontakten var lärorik.

”Jag upplever projektet som relevant och viktigt – relevant för att det är en diskussion bland värdarna som inte alltid lyfts upp och diskuteras i officiella sammanhang, och nuförtiden är det mer komplicerat och fragmenterat för både innehållsmiljöer och värdar. Vi behöver tydligare förhållningssätt och ramar som vi alla är eniga om att är förnuftiga”, säger hon.

Upplägget, med grupparbeten och deltagare från olika länder, tyckte hon fungerade bra.

”Jag fick ut väldigt mycket av att tala med de danska kollegorna och föredragshållarna om allt det som de upplever som utmanande. Jag talade också med Yle om skillnader och likheter”, säger Donald.

NRK har nyligen också anställt en profilstrateg, Liza Priestley, som arbetar inom samma område som DR VÆRTER:s ledare, Helle Urbild, och de har stor nytta av att utväxla erfarenheter.

En alltmer komplex roll

Är då rollen som radio- och tv-värd mer komplex i dag än, säg, för fem år sedan? Frågan hinner knappt ställas innan Lene Heiselberg har ett svar:

”Oh yes!”

Verktyget som utvecklas kategoriserar värdarnas egenskaper i olika kolumner. Här ingår kunskap om värdens personlighet, insikt, förmedling och hantverk.

När det gäller traditionella medier, tv och radio, så prioriterar användarna kategorierna av egenskaper ovan olika högt. För en klassisk nyhetsvärd prioriteras egenskaperna för förmedling högst.

När det kommer till de nyare värdtyperna, för sociala medier och Youtube, så prioriteras däremot de fyra kategorierna lika högt.

Och förväntningarna bara fortsätter att stiga.

För DR:s del ska fokus fortsatt vara på att dra till sig, utveckla och hålla fast i värdarna.

”Det är mycket viktigt att vi har Nordvisionsfonden som stöttar utvecklingsarbete. Det är helt avgörande att vi kan utveckla och stötta värdskapet hela vägen. Därför ska vi löpande samla erfarenheter och resultat, däribland bli klokare med hjälp av utvecklingsarbete och workshops. Det är vägen framåt”, säger Helle Urbild, DR VÆRTER.

Ur projektbeskrivningen

Förväntningarna på värdarna på alla plattformar påverkas av tendenser i samhället.

Digitaliseringen har stor inverkan på användarnas medievanor och det präglar också förväntningarna på värdarna.

Ett exempel av många är att influerare på sociala medier och Youtube sannolikt har en stor smittande effekt på de förväntningar som användarna har på värdar på andra plattformar och medier.

Målet med DR VÆRTERs projekt ”Nutidens vært i en digital virkelighed” att komma med förslag på vilka egenskaper som värdarna ska ha – detta under fyra kategorier: insikt, personlighet, hantverk och förmedling.

Resultatet är en överordnad digital värdprofil, som DR VÆRTER använder i samarbete med de chefer som har ansvar för värdarna – när det ska castas värdar, när det ska ges feedback, när värdarnas ska tränas och när chefen ska ha en åsikt om de nya värdegenskaperna.