Bestillernes rolle i Nordvision

Bestillernes rolle i Nordvisions-sammenhæng har været drøftet ved flere lejligheder, såvel på NV-møderne som i programgrupperne. Der er en almindelig enighed om at ‘bestillerne’ bør spille en rolle i NV-samarbejdet for at sikre det bedst mulige resultat heraf, samt at bestillerne kan få del i den videns udveksling og gensidige inspiration som finder sted i samarbejdet.

Det er samtidig NV mødets opfattelse at det eksisterende arbejde i programgrupperne mellem de producerende enheder er særdeles værdifuldt og fortsat skal være kernen i programgruppernes arbejde.

Nedenfor kan man læse referatet fra dette punkt på dagsorden fra NV mødet på Island i juni 2006, hvor punktet om bestillernes blev behandlet:

Rapporten fra Johanna Frelin, SVT, og Mary Gestrin, FST, forelå våren 2005, er behandlet i begge NV-møter i 2005 og nå senest i Presidiets møte 28.april 06. Synspunkter er også hentet inn fra de enkelte bolag. Rapporten er i tillegg drøftet i samtlige programgrupper og i NV-ordfører og generalsekretærs møte med gruppenes ordførere 24.februar 06.

Det som nå stor tilbake, var å beslutte et konkret opplegg for å sikre at bolagenes bestillere kommer mer aktivt med i programgruppenes arbeid, da særlig på to områder   – i utviklingen av nye samproduksjonsprosjekt og i vurderingen av progtamutvekslingstilbud.

NV-møtet gjorde følgende vedtak:

1. Bestillere skal mer aktivt med i flere av programgruppenes arbeid.

2. Gruppeordførere for Barn/unge, Fakta, Underholdning og Undervisning inviterer én bestiller fra hvert bolag til hvert av gruppenes to neste møter  – høsten 06 og våren 07. For YLE’s del inviteres én bestiller fra YLE og én fra FST. Til Undervisningsgruppens møter  inviteres den svenske bestiller fra UR.

3. De enkelt bolag sender på forhånd inn til NV-sekretariatet i København, senest 15.august 06, navn på de medarbeidere bolaget selv ønsker å sende til de respektive møter. Sekretariatet sender denne informasjonen videre til de respektive ordførere.

4. For Dramagruppen med sin langsiktige planlegning og nære tilknytning til egne bestillere, anser NV-møtet det å være mindre behov for at bestillere deltar i møter. Heller ikke for gruppene for Sport og Nyheter ser man noe slikt behov.

5. Programgruppenes møter skal fortsatt i første rekke være et forum for de produserende enheter (leverandører), men møtenes agenda og tidsplan skal samtidig i størst mulig grad legges til rette for at bestilleres deltakelse kan gjøres mest mulig effektiv. Om en bestiller så selv ønsker, skal han/hun i prinsipp likevel kunne delta i hele møtet.

6. Opplegget er en prøveordning for ett år, med virkning fra høsten 2006, og hver enkelt av de fire berørte grupper  o g  de involverte bestillere rapporterer sine erfaringer skriftlig, i god tid før NV-møtet i juni 2007.

7. NV-ordfører og Sekretariat forbereder et seminar på kanal- og plansjefnivå i løpet av høsten 2006 og  f ø r  NV-møtet i Købenavn, for en gjennomgående drøftelse av bolagenes sentrale forventninger til Nordvisjonen  o g  på hvilke måter NV-repertoaret best kan utnyttes i bolagenes tablåer. De enkelte bolag sender også her inn til NV-sekretariatet i København, senest 15.august 06, navn på de medarbeidere bolaget selv ønsker å sende til et slikt seminar.