Ansökningsfrist för fonden 6 maj

Nästa deadline för ansökningar om utvecklingsstöd och produktionsstöd från Nordvisionsfonden kommer att vara den 6 maj 2011. Länderna prioriterar sedan själva i ansökningarna och så fattas det beslut om vilka projekt som beviljas stöd i samband med att nästa fondsmöte hålls i Stockholm den 9 juni 2011. Ifjol fick över 60 olika projekt utvecklingsstöd eller produktionsstöd ur fonden.

Under ansökningsrundan 2010 beviljades sammanlagt 13 nordiska projekt utvecklingsstöd medan 48 samproduktioner fick produktionsstöd ur Nordvivisionsfonden. Totalt delades ca 1,3 miljoner danska kronor ut i utvecklingsstöd medan 72 miljoner utdelades i form av produktionsstöd.

Under Nordvisionsfonden hittar du en lista över de projekt som beviljats stöd under såväl den här ansökningsrundan som tidigare år.

Skärpt fokus på Norden
I juni 2010 beslöt fondstyrelsen göra en del små ändringar i sina regler, det här gällde till exempel NV-fondens bidrag för Research- och Utvecklingsprojekt.

  •     En ny tidsbegränsning fastställdes för utvecklingsstöd. Efter att det tagits beslut om stöd, ska projeket senast 10 månader efter det avlägga en rapport. Om projeket fortfarande pågår vid den här tidpunkten bör projektledaren avlägga en statusrapport till NV-sekretariatet.
  •     Alla projekt som beviljas utvecklingsstöd skall i framtiden innehålla en undersökning om hur projektet kunde bli en nordisk samproduktion. Det här kravet tillförs även de kontrakt som skrivs under i samband med beviljande av utvecklingsstöd.
  •     Hela den summa som beviljats i utvecklingsstöd betalas från och med juni 2010 i samband med det att stödet tilldelats och parterna skrivit under ett kontrakt.
  •     De webbprojekt som beviljats i utvecklingsstöd eller får produktionsstöd förväntas från och med juni 2010 rätta sig efter de faelles webbstandarder som Nordvisionen antagit, det vill säga de gemensamma förhållningsregler som finns för webbprojekt. 

Öronmärkt utvecklingstöd för fakta
Fonden har för de följande tre åren reseverat ca 1,5 miljoner DKK (ca 200.000  euro) för utvecklingsprojekt inom fakta. Det här medlen kan faktabeställarna själva bevilja utanför de normala fondsfristerna eller i samband med faktapitcharna de följande tre åren. Nästa faktapitch kommer att hållas i Oslo den 23-24 maj 2011.

Webbaserat ansökningsformulär
Då NV-fonden möttes i november i Borgå togs det också beslut om att inför ett särskilt webbaserat ansökningsformulär för ansökningar om samtliga former av stöd från Nordvisionsfonden.Det här formuläret kommer att utvecklas under våren och kommer att ligga på www.nordvision.org och kräver således att de som ansöker som stöd också är inloggade på www.nordvision.org.

Målet är att förenkla såväl själva ansökningsformuläret som den fortsatta behandlingen av ansökningarna. Målet är vidare att göra hela ansökningsprocessen lättare och mindre arbetsdryg för alla parter.

Det är ännu i skrivande stund oklart exakt när det nya ansökningsformuläret kommer att stå färdigt, men enligt nuvarande tidsplan ska detta ske i april. NV-sekretariatet rekommenderar därför att de projekt som kommer att söka stöd förbereder sin ansökan, men att man väntar med att officiellt lämna in ansökan tills det att webbformuläret står färdigt. NV-sekretariatet kommer fortsatt att informera om webbformuläret under våren och kommer bland annat också att berätta mer om det på programmgruppsmötena i mars/april.

Alla formella krav i processen kvarstår dock även i fortsättningen och det webbaserade formuläret kommer till exempel även det att kräva ett godkännande av minst en samproduktionspat ifall man söker om produktionsstöd..De projekt som ansöker om stöd förväntas också i framtiden ha ett godkännande av det egna bolagets beställare före ansökan om stöd.
Närmare regelverk kring Nordvisionsfonden hittar du här.

Om du har frågor om fondsrutinerna eller prioriteringar i ditt eget bolag så är du välkommen att kontakta fondens styrelsemedlemmar eller saksbehandlarna.

DR: Merethe Eckhardt (Mette Heiberg)
NRK: Arne Helsingen (Berit Donjem)
RUV: Bjarni Gudmundsson 
SVT: Thomas Nilsson (Christian Wistrand)
YLE: Gunilla Ohls, ordförande  (Maria Berger)

Om du har frågor angående ansökningsrutiner eller frågor om ansökningar om utvecklingsstöd kan du kontakta Henrik Hartmann: + 45 24 24 8305, Mikael Skog +45  28 54 4004 eller Mikael Horvath: + 45 28 54 4005.

För mer information om det öronmärkta utvecklingsstödet för faktaproduktioner kan du prata med faktabeställarna i ditt eget bolag eller med NV-sekretariatet.
Mer information: Søknadsskjema og FAQ til ansøgningsproceduren.

Till sist kan också noteras att ansökningsprocessen och stadgarna för fonden troligen kommer att förenklas ytterligare i framitden. Vid senaste NV-fondsmöte i Borgå i november 2010 diskuterades en nödvändig modernisering och förenkling av samarbetet som ett led i de digitaliserings- och förändringsprocesser som Nordvisionssamarbetet genomgått de senaste åren. Mötet tillsatte en arbetsgrupp för att närmare utreda frågan och komma med ett konkret förslag.

Mer informasjon: Søknadsskjema og FAQ til ansøgningsproceduren.