Nordif2 underlättar nordisk programutväxling

Äntligen är hanteringen av band är borta. Nu kan program utväxlas digitalt mellan bolagen. Det digitala programutväxlingssytemet Nordif2 är sedan januari 2009 i bruk och i skarpt läge.

Nordif2 är et digitalt distributionssystem, som möjliggör utväxling av program, reportage eller clips med ett par knapptryck istället för att som tidigare kräva överföring till band, transport med post och intankning i det mottagande bolagets system.

Det är en stor effektivisering och kostnadsbesparing som Nordif2 innebär för de nordiska programbolagen och för medarbetarna som arbetar med programutväxling. Istället för att lägga tid på att manuellt skicka programmen för påseende till de olika bolagen så kan man nu ägna sig åt att jobba med urvalet, samt att ta tag i alla andra frågor som måste åtgärdas – till exempel den omfattande kontrollen av rättigheter.

Men Nordif2 innebär inte bara en tidsbesparing. Det sparar också pengar till programbolagen och som kan användas till annat. Enbart kostnaden för att kopiera band och portokostnaden för att skicka banden mellan bolagen uppgick tidigare till ca 200.000 DKK per år och per bolag!

Gruppen som utväxlar faktaprogram är igång med systemet sedan 2008. Det har varit en jobbig resa att få systemet stabilt och säkert, men sedan våren 2009 jobbar man med systemet i skarpt läge. Vid den senaste faktascreeningen gick man igenom  nästan 300 program och hittills under 2009 så har 1.100 faktaprogram erbjudits till utväxling – ett nytt rekord.

 Både kopiering og transport krævede vældig meget arbejde – i dag kan hele denne del af udvekslingen klares med nogle få klik! säger Susanne Borgstrøm, som arbetar med faktautväxlingen på DR

Under hösten 2009 kommer fler programgrupper kopplas på systemet och därigenom få möjligheter att utväxla program digitalt. En av dessa grupper är barngruppen som under hösten ska börja med med testverksamhet och där man från och med januari 2010 går igång med att utväxla sina program digitalt.

– Vi ser frem til å anvende Nordif systemet i NRK Super (NRK:s barnkanal). Systemet vil spare oss for mye tid når det gjelder bånd og kopiering, samtidig som det åpner for lettere påsynsmuligheter og ikke minst gratisutveksling, säger Eda Syvertsen som arbetat bland annat som produktionsledare med NRK Super.

Efter faktagruppen och barngruppen följer undervisningsgruppen och tanken är också att de nordiska tv-arkiven ska kopplas på systemet för att underlätta utväxling av arkivmaterial mellan de nordiska bolagen.

Nyheter och sport är också två programområden som under våren 2010 ska gå över på Nordif2. Nyheterna har redan en erfarenhet att utväxla material digitalt via det äldre systemet Nordif1 – som togs i bruk för mer än sex år sedan för att underlätta utbytet av reportage mellan de nordiska nyhetsredaktionerna. Systemet början nu bli gammalt och går inte längre att underhålla och en övergång till det mer moderna Nordif2 kommer att ske så snart funktioner som tillåter nyhetsmaterial att utväxlas mellan länderna utan dröjsmål, är färdigutvecklade och testade.

Just komplexiteten och stabiliteten har varit två bitar som utvecklingsgruppen brottats med. Alla de fem nordiska bolagen har olika mediehanteringssystem. Nordif2 måste därför klara av att kommunicera med varje enskilt bolag och dessutom konvertera programfilerna på ett sådant sätt att de kan tas emot av varje bolag som befinner sig på den mottagande sidan. En inte helt enkel uppgift. Michael Opsahl, teknisk konsult till Nordvisionsseketariatet och en av nyckelpersonerna bakom Nordif2 berättar:

– Vi har forsøgt at gå den vanskelige balancegang mellem et system, der er let at anvende, let at integrere i bolagenes meget forskellige digitale mediesystemer og som samtidigt kan løse opgaven for mange anvendergrupper. Dette har vi kunnet gøre ved at standardisere på forholdsvist lave niveauer: vi har ét fælles udvekslingsformat, vi har en meget simpel model for metadata, og vi håndterer rettigheder på en enkel måde.

Systemet är nu bedömt som stabilt av systemförvaltargruppen (som består av de olika bolagens systemförvaltare) och de komplexa kommunikationsvägarna ska vara lösta. Men även om trafiken av programfiler ska gå stabilt och säkert återstår arbetet med att flytta alla metadata mellan bolagen och systemet. Metadata som innehåller rättigheter, musiklistor, manus etc. är oerhört viktig information och i dagsläget överförs metadatan enkelt mellan bolagen via Nordif2. Men metadatan måste fortfarande flyttas manuellt mellan de olika bolagens respektive mediesystem och Nordif2 – en mycket tidskrävande process. Denna fråga är upp till varje bolag att lösa och flera bolag jobbar redan med det.

I slutet av 2010 ska förhoppningsvis programutväxling mellan de nordiska bolagen via band vara ett avslutat kapitel för de flesta programgruppena. Kvar med bandhantering kommer endast de grupper vara vars produktion kräver multikanalsljud och HD-kvalitet på bilden, främst drama, musik och viss kulturproduktion. De kommer istället att kunna utväxla program när den tredje generationen av Nordif kan tas i bruk. En utveckling Nordvisionsmötet redan har börjat titta på.

Min drøm er, at man en dag har al programinformation om alle programmer, som sendes i de fem nordiske bolag samlet eet sted. Så kan hver kanal eller redaktion i norden efterspørge lige præcis dét, de har brug for eller ønsker sig, – når som helst. Som eet stor nordisk mediebibliotek, säger Henrik Hartmann, generalsekreterare Nordvision