Fri Television i Framtiden

Igår startade SVTs Programdialog där alla medarbetare inom en fjortondagarsperiod bjuds in att samtala om SVTs uppdrag, omvärld, publik och framtid.

När Eva Hamilton tillträdde som VD för SVT för drygt ett år sedan, tillsatte hon ganska omgående projektet ‘Fri Television i Framtiden’. Detta strategiarbete var inspirerat av BBCs ‘Creative Future’ och syftade till att grundligt utvärdera SVTs utbud och arbeta fram strategier för i första hand 2009, men också mer långsiktigt för 2012.

En grupp på ca 40 personer – medarbetare från SVTs olika enheter – tillsattes och jobbade intensivt med projektet i tre veckor. Med utgångspunkt i SVTs sändningstillstånd och strategier och med hjälp av bland annat omvärldsanalyser, publiksiffror, och medietrender försökte projektet sätta fingret på hur PS-bolagen ska kunna möta teknikutvecklingen och tittarnas förändrade medievanor.

Projektets slutrapport blev startskottet för programledningens arbete med SVTs nya utbudsstrategi, som sedan presenterades i oktober 2007.

Den valda modellen ger energi åt arbetet

Programdialogen med medarbetarna genomförs under två veckor på SVTs alla orter. Modellen för genomförandet kommer från företaget Implementa, och går i korthet ut på att grupper om 4-6 personer för samtal utifrån en så kallad dialogkarta, som lite påminner om en spelplan.

Mikael Sterner som är processledare för programdialogen i enhet Syd och en av dem som ingått i Fri Television-projektet tycker att den valda modellen ger energi åt arbetet.

– Det känns bra att  SVT inte försöker uppfinna en egen metod utan väljer att samarbeta med ett företag som har stor erfarenhet av den här typen av arbete.

Medarbetarna återkopplas på strategiarbetet

Markus Sterky som är projektledare för Programdialogen hoppas att samtalen ska bidra till att levandegöra utbudsstrategin – från att bara vara en text på ett papper – till att faktiskt bli ett naturligt sätt att arbeta och tänka kring utbudet.

– Det här är en ambitiös satsning för att involvera och engagera medarbetarna, och jag hoppas att man tar till vara tillfället att samtala kring dessa frågor – inte minst med varandra.

Markus menar också att det för ledningen är viktigt att få medarbetarnas återkoppling på strategiarbetet inför det fortsatta arbetet med utbudet.

– Jag ser dialogen som början på det förändringsarbete som kommer att bedrivas under 2008. Resultatet av samtalen under de närmaste två veckorna kommer att redovisas på företags-, enhets- och avdelningsnivå och kommer att utgöra en central del av hur man sedan jobbar vidare på enheterna, och jag hoppas att det ger medarbetarna både inspiration och kreativ input!

Källa: SVT