Fokus på rettigheder

Digitalisering muliggjør nye distribusjonsmåter og utnyttelse av arkivmateriell, men aktualiserer samtidig de økte utfordringene på rettighetsområdet, særlig i nordisk regi. Nordvisionssekretariatet setter fokus på rettighetsproblematikken i 2007.

Den nordiske programutveksling har sunket de siste årene, blant annet på grunn av utfordringen med hensyn til de nordiske rettigheter og fordi bruken av eksterne produsenter har øket. Det har vist seg vanskelig å finne informasjon om hvilke rettigheter som knytter seg til et program og hvordan disse lar seg overføre til andre land og plattformer. Høstens diskusjoner om bruken av utvekslede programmer har avdekket et behov for revisjon av kontrakter og informasjonssatsinger internt i bolagene og til eksterne produsenter om mulighetene for nordisk distribusjon.

Programgruppene har også diskutert rettighetsutfordringer i høstens møter og også i samproduksjoner er manglende klarering av nordiske rettigheter et problem. Den stadige differensieringen av programtilbudet øker disse problemene: Den nyetablerte strategigruppen for barnekanaler har i høst diskutert felles erfaringer knyttet til utvidelsen av public service kanalenes programtilbud, samt behovet for reforhandling av rettigheter og samarbeid om innkjøp og formatutvikling.

Nordvisionssekretariatet har derfor i samarbeid med Nordisk Forhandlergruppe nedsatt en arbeidsgruppe som vil oppdatere kontraktene og utvikle informasjonsmateriell. Sekretariatet vil også arbeide mer generelt med synlighet og informasjon ovenfor bolagenes produsenter i 2007.

Tiltak i 2007

I samarbeid med Nordisk Forhandlergruppe har sekretariatet foreslått å nedsette en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med problemstillingene. Nordvisionssekretariatet har utpekt følgende satsningsområder:

  • En gjennomgang og sammenligning av kontrakter med eksterne produsenter i bolagene
  • En gjennomgang og modernisering av samarbeidskontraktene i Nordvision
  • Bedre ivaretagelsen av rettighetsinformasjon i bolagene og i den nordiske utveksling og programsamarbeid i arbeidet om metadata og felles nordisk database
  • Nordisk rettighetsseminar høsten 2007 hvor problemstillingene vil diskuteres
  • Utarbeidelse av guidelines og informasjonskampanjer rettet mot produsenter i bolagene

Programgruppenes ordførere har blitt bedt om å komme med idéer til tema for rettighetsseminaret. Har du forslag til problemstillinger til rettighetsseminaret, eller vil bli oppdatert med nyheter om dette, kontakt sekretariatet.

Andre diskusjoner på rettighetsområdet

Økningen i nisjekanaler og on demand tilbud vil nødvendigvis måtte endre grunnlaget for beregning av rettighetskompensasjon. Både ved utnyttelsen av arkivmateriell og i nye avtaler vil bolagene måtte reforhandle villkår med enkeltprodusenter og rettighetsorganisasjonene for å komme frem til gode modeller for beregningen av bruken av materialet på tv og i nye medier.